home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับเคแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่รื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 543 17:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ 1 จำนวน 10 อัตรา

วันที่ : 543 14:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และ ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

วันที่ : 543 10:45

logo
ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความหมายและรุปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ส่วนที่ 1

วันที่ : 543 14:00

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 543 15:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 543 12:15