Menu
home
>>
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านซับน้อยเหนือ – บ้านซับสนุ่น ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  2. กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านซับสนุ่น – บ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี  โดยมี นายถาวร ปูคะสิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายสยามรัฐ พูลรอด นายช่างโยธา เป็นผู้นำตรวจและสรุปผลการดำเนินโครงการทั้ง 2 กิจกรรม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content