Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง   รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content