Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
ชื่อ – สกุล กลุ่มงาน ตำแหน่ง
นายณัฐวุฒิ  ธีระเสถียรโสภณ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
นายวิชัย  อัครณีวงศ์ ส่วนปฏิบัติการ นายช่างโยธาอาวุโส
นายโยธา  ศรีวิชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชูเกียรติ  ลิมเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวรายุทธ  เดชแก้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายสราวุธ  ทรรณกรณ์ นายช่างโยธา
นายจารุวัฒน์  พูลสิทธิ์ กลุ่มวิชาการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร  ปูคะสิน นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวัฒนา  สังข์ทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายมานพ สวัสดิ์สันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสยามรัฐ  พูลรอด นายช่างโยธา
นายประทีป  แย้มเกตุ ส่วนอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภัทรวรรณ  ยิ้มแย้ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจันทร์ฉาย  บุญประเทือง พนักงานพิมพ์ ส.4
นางจุรีวรรณ  สมานจิตต์ พนักงานพิมพ์ ส.4
นางสาวชมพูนุท  บุญมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกนกอร  สาริกุล เจ้าพนักงานธุรการ
นายมรกต  สุคันธมาลัย บทช.ป่าสักชลสิทธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
Scroll Up Skip to content